Uchwała Nr XXVIII/212/05

UCHWAŁA NR XXVIII/212/05

RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 25 stycznia 2005 r.

w sprawie potwierdzenia celowości wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci kanalizacji sanitarnej wykonanej w ulicach Traugutta, Ogrodowej, Wybickiego, Chrobrego, Mieszka I w Czarnej Białostockiej do „Przedsiębiorstwa Komunalnego" w Czarnej Białostockiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.


 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759) oraz § 1 ust. 2 uchwały Nr XXII/162/04 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 22 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia i zbywania udziałów lub akcji spółek prawa handlowego przez Burmistrza Czarnej Białostockiej uchwala się, co następuje:

§ 1. Potwierdza się celowość zamierzenia polegającego na wniesieniu do „Przedsiębiorstwa Komunalnego" w Czarnej Białostockiej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ulicy Piłsudskiego 62 wkładu niepieniężnego w postaci sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Traugutta, Ogrodowa, Wybickiego, Chrobrego, Mieszka I w Czarnej Białostockiej o łącznej wartości 352 249,70 złotych (słownie: trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści dziewięć złotych siedemdziesiąt groszy) w zamian za objęcie udziałów.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Wprowadzający: Rada Miejska

Data modyfikacji: 2009-06-05

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-06-05