Uchwała Nr XXVIII/213/05

UCHWAŁA NR XXVIII/213/05

RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 25 stycznia 2005 r.

w sprawie wyboru banku obsługującego budżet Gminy Czarna Białostocka .


 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759) oraz art. 134 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.: Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz. 1291 i Nr 210, poz. 2135) uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanawia się wybrać Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. Regionalny Oddział Korporacyjny w Białymstoku, jako bank wyłoniony w drodze przetargu, do obsługi budżetu gminy oraz jednostek organizacyjnych Gminy Czarna Białostocka.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Czarnej Białostockiej oraz Kierowników jednostek organizacyjnych do podpisania umów na prowadzenie rachunków z w/w bankiem.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Wprowadzający: Rada Miejska

Data modyfikacji: 2009-06-05

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-06-05