Uchwała Nr XXVIII/214/05

UCHWAŁA NR XXVIII/214/05

RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 25 stycznia 2005 r.

w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Czarna Białostocka.


 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759) uchwala się, co następuje:

§ 1. Załącznik do uchwały Nr XV/116/04 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Czarna Białostocka, zmienionej uchwałą Nr XIX/147/04 z dnia 25 maja 2004 r. oraz uchwałą Nr XXII/167/04 z dnia 22 sierpnia 2004 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Wprowadzający: Rada Miejska

Data modyfikacji: 2009-06-05

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-06-05