Uchwała Nr XXX/229/05

UCHWAŁA NR XXX/229/05

RADY MIEJSKIEJ  W CZARNAJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 23 marca 2005 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Czarna Białostocka.


 

Na podstawie art. 5a ust. 2 i art. 18 ust. 1 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Czarna Białostocka w sprawach ważnych dla Gminy oraz w sprawie tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia Gminy, ustalania jej granic i nazwy oraz siedziby, a także w wypadkach przewidzianych w odrębnych przepisach, zgodnie z załącznikiem.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Wprowadzający: Rada Miejska

Data modyfikacji: 2009-06-08

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-06-08