Uchwała Nr XXX/230/05

UCHWAŁA NR XXX/230/05

RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 23 marca 2005 r.

w sprawie wystąpienia do ministra właściwego do spraw administracji publicznej
z wnioskiem o ustalenie i zniesienie nazw urzędowych dla miejscowości położonych
na terenie gminy Czarna Białostocka.


 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759) oraz art. 8 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wystąpić do ministra właściwego do spraw administracji publicznej z wnioskiem
w sprawie zniesienia nazw urzędowych miejscowości, położonych na terenie gminy Czarna Białostocka :

1) Brzozowy Mostek - kolonia,

2) Podniemczyn - kolonia.

§ 2. Wystąpić do ministra właściwego do spraw administracji publicznej z wnioskiem
w sprawie ustalenia nazw dla miejscowości, o których mowa w ust. 1, a mianowcie:

1) dla dotychczasowej nazwy „Brzozowy Mostek" ustalić nazwę „Niemczyn",

2) dla dotychczasowej nazwy „Podniemczyn" ustalić nazwę „Niemczyn".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Wprowadzający: Rada Miejska

Data modyfikacji: 2009-06-08

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-06-08