Uchwała Nr XXX/237/05

UCHWAŁA NR XXX/237/05

RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 23 marca 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.


 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, d, e i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759) oraz art. 48 ust. 1, art. 52, 116, 122, 124, 128 ust. 2 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135) uchwala się, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się plan dochodów o kwotę: 51 840 zł w tym:

1) Dział 750 - Administracja publiczna - rozdział 75095 § 2708  o kwotę              51 515 zł,

    - w związku z przyznaniem środków z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich na realizację projektu „Moja Firma. Aktywizacja absolwentów Gminy Czarna Białostocka".

2) Dział 852 - Pomoc społeczna - rozdział 85212 o kwotę 325 zł w tym:

                                                                                 § 2910 o kwotę                              322 zł,

                                                                                 § 0900 o kwotę                                  3 zł

     - w związku ze zwrotem w bieżącym roku nienależnie pobranego świadczenia  rodzinnego w 2004 r. ( Decyzja MGOPS Nr 8181 -525 -/05 ).

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę: 589 984 zł w tym:

1) Dział 750 - Administracja publiczna - rozdział 75095 o kwotę 51 515 zł w tym:

                                                                                 § 3048 o kwotę                          16 000 zł,

                                                                                 § 4178 o kwotę                          13 860 zł,

                                                                                 § 4118 o kwotę                              935 zł,

                                                                                 § 4128 o kwotę                              135 zł,

                                                                                 § 4218 o kwotę                            1 060 zł,

                                                                                 § 4308 o kwotę                          19 525 zł,

     - z przeznaczeniem środków na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu „Moja Firma. Aktywizacja absolwentów Gminy Czarna Białostocka". finansowanego ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich.

2) Dział 852 - Pomoc społeczna - rozdział 85212 o kwotę 325 zł w tym:

                                                                                 § 2910 o kwotę                              322 zł,

                                                                                 § 4560 o kwotę                                  3 zł,

     - w związku ze zwrotem w bieżącym roku nienależnie pobranego świadczenia  rodzinnego w 2004 r. ( Decyzja MGOPS Nr 8181 -525 -/05 ).

3) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

                                                               - rozdział 90001 § 6050 o kwotę             538 144 zł,

- z przeznaczeniem środków na zadanie inwestycyjne pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Wiosennej, Jastrzębiej w Czarnej Białostockiej".

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 

1) Plan dochodów ogółem: 17659 752 zł,

2) Plan wydatków ogółem: 18696 625 zł,

3) Dochody budżetowe w kwocie 1468 719 zł, przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek.

4) Planowany niedobór w kwocie 2505 592 zł pokryty zostanie kredytem bankowym , którego spłatę przewiduje się z dochodów własnych budżetu gminy w latach 2006-2009  

§ 4. W uchwale Nr  XXVII/203/04 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 rok, zmienionej uchwałą Nr XXVIII/204/05 z dnia 25 stycznia 2005 r. oraz uchwałą Nr XXIX/216/05 z dnia 22 lutego 2005 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2005 r. Nr 15, poz. 222 ze zm.: Nr 37, poz. 542 i Nr 55, poz. 735) wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik Nr 5 „Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2005 roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) załącznik Nr 6 „Prognoza budżetu gminy i spłat zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w latach 2005-2013" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) załącznik Nr 8 „Planowane zadania inwestycyjne na 2005 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Wprowadzający: Rada Miejska

Data modyfikacji: 2009-06-08

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-06-08