Uchwała Nr XXX/239/05

UCHWAŁA NR XXX/239/05

RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 23 marca 2005 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadania inwestycyjne realizowane w 2005 roku.


 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759), art. 48 ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135) oraz uchwały Nr XXVII/203/04 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 rok, zmienionej uchwałą Nr XXVIII/204/05 z dnia 25 stycznia 2005 r. oraz uchwałą Nr XXIX/216/05 z dnia 22 lutego 2005 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2005 r. Nr 15, poz. 222 ze zm.: Nr 37, poz. 542 i Nr 55, poz. 735) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości do 107 644 zł (słownie - sto siedem tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote) na zadania inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Wiosennej i Jastrzębiej w Czarnej Białostockiej".

2. Wybór kredytodawcy nastąpi zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

§ 2. Źródłem pokrycia spłat kredytu będą dochody własne gminy w latach 2006 - 2009.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Czarnej Białostockiej do podpisania umowy kredytowej oraz weksla in blanco celem zabezpieczenia umowy kredytowej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Wprowadzający: Rada Miejska

Data modyfikacji: 2009-06-08

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-06-08