Uchwała Nr XXXI/240/05

UCHWAŁA NR XXXI/240/05

RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 26 kwietnia 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.


 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, d, e i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759) oraz art. 48 ust. 1, art. 52, 116, 122, 124, 128 ust. 2 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851;  z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291 i Nr 210, poz. 2135) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę: 209 998 zł w tym:

1) Dział 750 - Administracja publiczna - rozdział 75095 § 2910 o kwotę 3 300 zł,

- w związku ze zwrotem dotacji nie wykorzystanej w 2004 roku przez Związek Harcerstwa Polskiego.

2) Dział 758 - Różne rozliczenia - rozdział 75805 § 2920 o kwotę 5874 zł,

- w związku z przyznaniem przez Ministerstwo Finansów części rekompensującej subwencji dla Gminy Czarna Białostocka.

3) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
- rozdział 85415 § 2030 o kwotę 200824 zł,

- w związku z przyznaniem dotacji celowej na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów - decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.3011-49/05 z dnia 30 marca 2005 r.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę: 209 998 zł w tym:

1) Dział 758 - Różne rozliczenia - rozdział 75818 § 4810 o kwotę 9 174 zł,

- z przeznaczeniem środków na zwiększenie rezerw ogólnych i celowych w budżecie gminy.

2) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza -

                                                                 rozdział 85415 § 3260 o kwotę              200 824 zł,

- z przyznaniem dotacji celowej na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów - zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.3011-49/05 z dnia 30 marca 2005 r.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem: 17869 750 zł,

2) Plan wydatków ogółem: 18906 623 zł,

3) Dochody budżetowe w kwocie 1468 719 zł, przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek.

4) Planowany niedobór w kwocie 2505 592 zł pokryty zostanie kredytem bankowym, którego spłatę przewiduje się z dochodów własnych budżetu gminy w latach 2006-2009.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Wprowadzający: Rada Miejska

Data modyfikacji: 2009-06-08

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-06-08