Uchwała Nr XXXI/241/05

UCHWAŁA Nr XXXI/241/05

RADY MIEJSKIEJ W  CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 26 kwietnia 2005 r.

w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Burmistrza Czarnej Białostockiej w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych na terenie gminy Czarna Białostocka.


 

Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się zarządzenie Nr 253/05 Burmistrza Czarnej Białostockiej z dnia 5 kwienia 2005 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych na terenie gminy Czarna Białostocka.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Wprowadzający: Rada Miejska

Data modyfikacji: 2009-06-08

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-06-08