Uchwała Nr XXXII/248/05

UCHWAŁA NR XXXII/248/05

RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 24 maja 2005 r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.


 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759) i art. 24 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747; ze zm. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808) oraz § 14 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 26, poz. 257) uchwala się, co nastepuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków:

1) zbiorowe zaopatrzenie w wodę z ujęć na terenie gminy Czarna Białostocka:

a) cena za 1 m3 wody:

- grupa 1                                                                                                          2,00 zł (netto)

- grupa 2                                                                                                          2,00 zł (netto)

- grupa 3                                                                                                           2,00 zł (netto)

b) opłata stała od wodomierza miesięcznie przy średnicy wodomierza:

     - Ø 15÷20                                                                                                          0,00 zł

     - Ø 25                                                                                                                0,00 zł

     - Ø 32                                                                                                                0,00 zł

     - Ø 40                                                                                                                0,00 zł

     - Ø 50                                                                                                                0,00 zł

     - Ø 80                                                                                                                0,00 zł

     - Ø 100                                                                                                              0,00 zł

     - przy rozliczeniach ryczałtowych                                                                    0,00 zł       

2) zbiorowe odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Czarnej Białostockiej         3,00 zł (netto)

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIX/136/04 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 25 maja 2004 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zmieniona uchwałą Nr XX/151/04 z dnia 29 czerwca 2004 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Wprowadzający: Rada Miejska

Data modyfikacji: 2009-06-08

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-06-08