Uchwała Nr XXXII/249/05

UCHWAŁA NR XXXII/249/05

RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 24 maja 2005 r.

w sprawie dopłat z budżetu gminy Czarna Białostocka do cen sprzedaży 1m3 wody oraz odprowadzania 1 m3 ścieków w 2005 roku.


 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759) art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze zm.: z 2002 r.  Nr 113, poz. 984; z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808) oraz uchwały Nr XXXII/248/05 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się dopłatę z budżetu gminy do 1 m3 sprzedaży wody w zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, dla poszczególnych grup odbiorców wymienionych w § 1 pkt 1 uchwały Nr XXXII/248/05 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków - w wysokości:

1) 1 grupa - 0,42 zł/m3,

2) 2 grupa - 0,50 zł/m3,

3) 3 grupa - 0, 63 zł/m3.

2. Wprowadza się dopłatę z budżetu gminy do ceny 1 m3 zbiorowego odprowadzania ścieków w wysokości 2,94 zł/m3.

3. Wprowadza się dopłatę miesięczną z budżetu gminy do opłaty stałej:

- przy rozliczeniach ryczałtowych wody          2,00 zł,

- od wodomierza, przy średnicy: 

-Ø 15÷20                                                2,00 zł,

-Ø 25                                                       6,00 zł,

-Ø 32                                                       6,50 zł,

-Ø 40                                                       8,00 zł,

-Ø 50                                                      18,00 zł,

-Ø 80                                                      20,00 zł,

-Ø 100                                                    22,00 zł.

§ 2. Środki finansowe na dopłaty przekazywane będą z budżetu gminy do 25 dnia miesiąca kończącego kwartał w wysokości pokrywającej planowaną w kwartale wielkość sprzedaży wody i odbioru ścieków.

§ 3. Rozliczenie dopłat nastąpi do 20 dnia miesiąca po danym kwartale wg faktycznej wielkości sprzedaży i odbioru ścieków oraz faktycznej ilości wodomierzy służących odczytom sprzedaży wody, na podstawie zbiorczego zestawienia faktur dla poszczególnych grup odbiorców.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIX/217/05 Rady Miejskiej z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie dopłat z budżetu gminy Czarna Białostocka do cen sprzedaży 1m3 wody oraz odprowadzania 1 m3 ścieków w 2005 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Wprowadzający: Rada Miejska

Data modyfikacji: 2009-06-08

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-06-08