Uchwała Nr XXXII/253/05

UCHWAŁA NR XXXII/253/05

RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 24 maja 2005 r.

w sprawie przeznaczenia w 2005 roku na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej kwoty 125000 zł, wynikającej z umorzenia części pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


 

    Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759) uchwala się, co następuje:

§ 1. Kwotę 125000 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy zł) wynikającą z umorzenia części pożyczki Nr 25/99/B-OW/OT-4/P Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznacza się w budżecie gminy 2005 roku na wydatki związane z realizacją inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej tj. kanalizację sanitarną i deszczową.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2005 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Wprowadzający: Rada Miejska

Data modyfikacji: 2009-06-08

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-06-08