Uchwała Nr XXXIII/256/05

UCHWAŁA NR XXXIII/256/05

RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 28 czerwca 2005 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XX/152/04 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia opłat związanych z pobytem dzieci w Przedszkolu w Czarnej Białostockiej.


 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, ze zm.: z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256 poz. 2572, ze zm.: z 2003 r., Nr 137, poz. 1304; z 2004 r., Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781,) uchwala się, co następuje:

§ 1. § 1 uchwały Nr XX/152/04 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia opłat związanych z pobytem dzieci w Przedszkolu w Czarnej Białostockiej otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się opłaty za pobyt dzieci w Przedszkolu w Czarnej Białostockiej w  następującej wysokości:

1) opłata związana pobytem dzieci w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstaw programowych w wysokości 100,00 złotych (słownie: sto złotych) miesięcznie;

2) koszt dziennej stawki żywieniowej w wysokości 3,00 złotych (słownie: trzy złote) dziennie.

2. Stawki opłat wchodzą w życie z dniem 1 września 2005 roku."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Wprowadzający: Rada Miejska

Data modyfikacji: 2009-06-08

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-06-08