Projekty uchwał na XLI sesję Rady Miejskiej w dniu 18 kwietnia 2018 r.

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, iż w dniu 18 kwietnia 2018 r. (środa) o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej przy ul. Torowej 14A, odbędzie się XLI sesja Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Prezentacja organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Czarna Białostocka.
 3. Informacja z realizacji Programu Współpracy Gminy Czarna Białostocka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku.
 4. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2017.
 5. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miejskiej z dnia 27 marca 2018 r.
 6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Czarnej Białostockiej w okresie między sesjami Rady
 7. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza z wykonania w 2017 r. uchwały nr XXXVII/299/05 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 25 października 2005 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata.
 8. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza z wykonania w 2017 r. uchwały nr XII/80/11 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
 9. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza z wykonania w 2017 r. uchwały nr XIV/91/12 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości jako lokal mieszkalny.
 10. Informacja Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej na temat: a)działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej za rok 2017 oraz zamierzeń na rok 2018; b)oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017; c)realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2017; d)realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za rok 2017; e)realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej za rok 2017 oraz potrzeb w tym zakresie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarna Białostocka na 2018 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1424B Karczmisko - Czarna Wieś Kościelna.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2302B - ul. Sienkiewicza w Czarnej Białostockiej, polegająca na przebudowie zatoki postojowej i chodnika na odcinku od ul. Bolesława Prusa do działki nr geod. 1069/59”.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIX/266/18 z dnia 25 stycznia 2018 r.
  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jasionówka na dofinansowanie modernizacji i rozbudowy drogi nr 1426B Chmielnik – Łapczyn – Brzozówka Strzelecka – Przewalanka – droga krajowa nr 8 na odcinku działki nr geod. 425, obręb geod. Nr 13 Krasne Stare.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Czarnej Białostockiej na 2018 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej nr 14/2 obręb Łapczyn.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Czarna Białostocka na stałe obwody głosowania, ustalenie ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klasy VI Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Romualda Traugutta w Czarnej Białostockiej w roku szkolnym 2018/2019.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarna Białostocka.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Czarna Białostocka w roku 2018.
 21. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski zgłoszone przez radnych na poprzedniej sesji oraz w okresie między sesjami.
 22. Interpelacje, wnioski, pytania, oświadczenia, komunikaty i apele radnych.
 23. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady

Wojciech Rudnik

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Data wytworzenia: 2018-04-10

Wprowadzający: Bożena Kucharewicz

Data modyfikacji: 2018-04-17

Opublikował: Bożena Kucharewicz

Data publikacji: 2018-04-12