Projekty uchwał na XXXIX sesję Rady Miejskiej w dniu 25 stycznia 2018 r.

Informuję, iż w dniu 25 stycznia 2018 r. (czwartek) o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej przy ul. Torowej 14A, odbędzie się XXXIX sesja Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie uzupełnionego protokołu z XXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej z dnia 7 sierpnia 2017 r.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Miejskiej z dnia 14 listopada 2017 r.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Miejskiej z dnia 14 grudnia 2017 r.
 5. Przyjęcie protokołu z XXXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2017 r.
 6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Czarnej Białostockiej w okresie między sesjami Rady
 7. Sprawozdanie Burmistrza Czarnej Białostockiej z wykonania uchwał Rady Miejskiej za drugie półrocze 2017 r.
 8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Miejskiej w drugim półroczu 2017 r.:
 9. Komisji Rewizyjnej,
 10. Komisji ds. Komunalnych, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska,
 11. Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Rolnictwa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna Białostocka na lata 2018 – 2024.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarna Białostocka na 2018 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jasionówka na dofinansowanie modernizacji i rozbudowy drogi nr 1426B Chmielnik – Łapczyn – Brzozówka Strzelecka – Przewalanka – droga krajowa nr 8 na odcinku działki nr geod. 425, obręb geod. Nr 13 Krasne Stare.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym lub mieszkaniach chronionych.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czarna Białostocka oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Czarna Białostocka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Czarnej Białostockiej.
 21. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski zgłoszone przez radnych na poprzedniej sesji oraz w okresie między sesjami.
 22. Interpelacje, wnioski, pytania, oświadczenia, komunikaty i apele radnych.
 23. Zamknięcie sesji.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz

Data wytworzenia: 2018-01-17

Wprowadzający: Bożena Kucharewicz

Data modyfikacji: 2018-01-19

Opublikował: Bożena Kucharewicz

Data publikacji: 2018-01-19