Zaproszenie na Komisję ds Komunalnych - 18 listopada 2020 r.

Uprzejmie informuję, iż w dniu 18 listopada 2020 r. (środa) o godz. 14:15 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej przy ul. Torowej 14A, odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Komunalnych, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu nr 15/20 z posiedzenia Komisji w dniu 7 października 2020 r.
 3. Omówienie stanu bezpieczeństwa w gminie na podstawie informacji Komendanta Komisariatu Policji w Wasilkowie oraz Komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej.
 4. Analiza projektu budżetu gminy na 2021 r. – opinia Komisji.
 5. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarna Białostocka na 2020 rok.
 6. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de mini mis.
 7. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych
  o charakterze cywilnoprawnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej.
 8. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ustalenia wysokości opłat z tytułu przyjmowania odpadów do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach oraz do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku.
 9. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 10. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarna Białostocka.
 11. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020 – 2024 „Przedsiębiorstwa Komunalnego” w Czarnej Białostockiej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 12. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przygotowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 13. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia granic i obszaru aglomeracji Czarna Białostocka.
 14. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy w roku 2021 Gminy Czarna Białostocka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 15. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok w gminie Czarna Białostocka.
 16. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Czarna Białostocka w roku szkolnym 2020/2021.
 17. Sprawy różne (sprawy bieżące, korespondencja, oświadczenia i komunikaty).
 18. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 Przewodniczący Komisji ds. Komunalnych, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska
Andrzej Tracewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Data wytworzenia: 2020-11-09

Wprowadzający: Bożena Kucharewicz

Modyfikujący: Bożena Kucharewicz

Data modyfikacji: 2020-11-10

Opublikował: Bożena Kucharewicz

Data publikacji: 2020-11-10