Ogłoszenie o zwołaniu sesji - 19 listopada 2020 r.

Informuję, iż w dniu 19 listopada 2020 r. (czwartek) o godz. 14:15 odbędzie się XXIV sesja Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej. Ze względu na sytuację epidemiczną, sesja odbędzie się w trybie zdalnym i będzie transmitowana na serwerze „eSesja.tv”, dostępnym na stronie internetowej Gminy Czarna Białostocka: http://www.czarnabialostocka.pl (ścieżka dostępu: Miasto i Gmina – Rada Miejska – Transmisja online z Sesji Rady Miejskiej). Bezpośredni link: http://esesja.tv/transmisja_na_zywo/1404/rada-miejska-w-czarnej-bialostockiej.htm

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Złożenie ślubowania przez nowo wybraną radną w okręgu wyborczym nr 9.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej z dnia 8 października 2020 r.
 4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Czarnej Białostockiej w okresie między sesjami Rady Miejskiej.
 5. Omówienie stanu bezpieczeństwa w gminie na podstawie informacji Komendanta Komisariatu Policji w Wasilkowie oraz Komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarna Białostocka na 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de mini mis.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ustalenia wysokości opłat z tytułu przyjmowania odpadów do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach oraz do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarna Białostocka.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020 – 2024 „Przedsiębiorstwa Komunalnego” w Czarnej Białostockiej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia granic i obszaru aglomeracji Czarna Białostocka.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy w roku 2021 Gminy Czarna Białostocka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok w gminie Czarna Białostocka.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Czarna Białostocka w roku szkolnym 2020/2021.
 18. Sprawy różne.
 19. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady
Urszula Taudul

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Data wytworzenia: 2020-11-09

Wprowadzający: Bożena Kucharewicz

Modyfikujący: Bożena Kucharewicz

Data modyfikacji: 2020-11-13

Opublikował: Bożena Kucharewicz

Data publikacji: 2020-11-10