Ogłoszenie o zwołaniu sesji - 31 stycznia 2019 r.

Informuję, iż w dniu 31 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 14:15 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej przy ul. Torowej 14A, odbędzie się V sesja Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej (z I sesji - 20 listopada 2018 r., II sesji - 29 listopada 2018 r., III sesji – 20 grudnia 2018 r., z IV sesji – 10 stycznia 2019 r.).

3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Czarnej Białostockiej w okresie między sesjami Rady Miejskiej.

4. Sprawozdanie Burmistrza Czarnej Białostockiej z wykonania uchwał Rady Miejskiej za drugie półrocze 2018 r.

5. Informacja na temat działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czarnej Białostockiej w 2018 r. oraz planów i zamierzeń na 2019 r.

6. Informacja na temat działalności Domu Kultury w Czarnej Białostockiej w 2018 r. oraz planów i zamierzeń na 2019 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego w Gminie Czarna Białostocka dla potrzeb realizacji wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu’’ na lata 2019-2023.

8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu’’ na lata 2019-2023.

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu’’ na lata 2019-2023.

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności, jak również tryb ich pobierania.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym lub mieszkaniach chronionych.

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Czarna
Białostocka.

13. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego działek nr 1594/18, nr 1594/20, 1594/22 i nr 1594/24, położonych w Czarnej Białostockiej przy ul. Kościelnej.

14. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej przeznaczonej na poszerzenie drogi gminnej – ul. Krasickiego w Czarnej Białostockiej.

15. Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie Czarna Białostocka i określenia szczegółowego trybu ich przeprowadzenia.

17. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej dotyczącego przywrócenia połączenia kolejowego.

18. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

19. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Czarna Białostocka.

20. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Czarna Białostocka.

21. Sprawy różne.

22. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady
Urszula Taudul

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Data wytworzenia: 2019-01-22

Wprowadzający: Bożena Kucharewicz

Modyfikujący: Bożena Kucharewicz

Data modyfikacji: 2019-01-31

Opublikował: Bożena Kucharewicz

Data publikacji: 2019-01-23