Zarządzenie Nr 100/07

ZARZĄDZENIE NR 100/07

BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 21 grudnia 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie w 2007 roku.


 

Na podstawie art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.: z 2005 r. Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88 poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140 poz. 984) oraz § 12 pkt. 3 uchwały nr III/27/06 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu gminy Czarna Białostocka na rok 2007 zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu - zwiększa się i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 48 036 - zgodnie z załącznikiem.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 23752 489 zł,

2) Plan wydatków ogółem 24785 997 zł,

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 033 508 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętego w 2006 r. kredytu w kwocie 287437 zł, którego druga transza zostanie uruchomiona w 2007 r.

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 134 271 zł,

3) planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 611800 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Załącznik
do Zarządzenia Nr 100/07

Burmistrza Czarnej Białostockiej
z dnia 21 grudnia 2007 r.

                                                                                          Zmiany planu wydatków budżetu gminy na rok 2007 

Klasyfikacja

Zwiększenie

 wydatków

Zmniejszenie

 wydatków

Dział

Rozdział

§

600

60014

4270

 

12.653

60016

4210

1.409

 

4270

11.244

 

Dział 600

12.653

12.653

750

75023

4170

 

1.390

4430

244

 

75095

4100

1.105

 

4430

41

 

Dział 750

1.390

1.390

754

75412

3030

1.099

 

4110

 

1.099

Dział 754

1.099

1.099

801

80101

4210

18.339

 

4240

 

350

4260

 

2.700

4270

 

1.600

4280

17

 

4300

 

13.910

4370

 

70

4410

140

 

4430

 

64

4700

483

 

4740

 

194

4750

 

91

80104

3020

 

700

4170

 

225

4240

1.387

 

4260

700

 

4270

 

23

4280

 

20

4300

 

600

4370

 

31

4410

 

33

4430

 

72

4700

 

299

4740

 

7

4750

 

77

80195

4210

 

2.059

4430

2.059

 

Dział 801

23.125

23.125

851

85154

4260

 

60

4740

60

 

Dział 851

60

60

852

85219

4010

 

9.600

4210

600

 

4300

9.000

 

Dział 852

9.600

9.600

900

90002

4210

 

109

90095

4260

109

 

Dział 900

109

109

OGÓŁEM

48.036

48.036

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Wprowadzający: Rada Miejska

Data modyfikacji: 2009-06-18

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-06-18