Zarządzenie Nr 101/07

ZARZĄDZENIE  NR 101/07

BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 27 grudnia 2007 r.

w sprawie sprzedaży w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w Czarnej Białostockiej przy ul. Sienkiewicza 7.


 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984 i Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327 i Nr 173 poz. 1218) w związku z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1601 i Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 69 poz. 468 i Nr 173 poz. 1218) oraz § 3 pkt. 1, § 5 Uchwały Nr XXXVII/299/05 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 25 października 2005 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 247 poz. 2738) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznaczam do sprzedaży w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego działki, położone w Czarnej Białostockiej, określone w załączniku, stanowiącym integralną część zarządzenia.

2. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 23 listopada 2007 r. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Stanowisku ds. geodezji i gospodarki gruntami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

B U R M I S T R Z

Tadeusz Matejko

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Wprowadzający: Rada Miejska

Data modyfikacji: 2009-06-18

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-06-18