Zarządzenie Nr 159/08

ZARZĄDZENIE NR 159/08

BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 30 czerwca 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie w 2008 roku.


 

Na podstawie art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.: z 2005 r. Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140 poz. 984) oraz § 11 pkt. 3 uchwały nr XIII/100/07 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy Czarna Białostocka na rok 2008 zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu - zwiększa się i zmniejsza się plan wydatków o kwotę  130 245 - zgodnie z załącznikiem.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 20976 646 zł,

2) Plan wydatków ogółem 23825 403 zł.

 § 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 848 757 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytu udzielanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych w kwocie 305789 zł,

2) pierwszej transzy kredytu termomodernizacyjnego w kwocie 446 975 zł,

3) kredytu inwestycyjnego w kwocie 238 893 zł,

4) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 652800 ,

5) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1204 300 zł.

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Załącznik
do Zarządzenia Nr 159/08

Burmistrza Czarnej Białostockiej

z dnia 30 czerwca 2008 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na rok 2008

Klasyfikacja

Zwiększenie

 wydatków

Zmniejszenie

 wydatków

Dział

Rozdział

§

01095

4210

 

5

 

4300

 

 

5

Dział 010

5

5

700

70095

4260

51.527

 

4270

 

51.527

Dział 700

51.527

51.527

750

75011

4010

16.174

 

4110

921

 

4120

601

 

75022

4170

10

 

4700

 

140

4740

130

 

75023

4040

 

1.008

4110

 

14.972

4120

1.674

 

4170

 

21.566

4610

 

1.365

75075

4170

500

 

4300

 

500

75095

3020

25

 

4010

15.913

 

4040

 

1.897

4110

3.276

 

4120

884

 

4610

1.260

 

4700

80

 

Dział 750

41.448

41.448

751

75109

4170

120

 

4110

19

 

4120

3

 

4210

 

142

Dział 751

142

142

754

75412

4010

566

 

4040

 

566

75416

4170

120

 

4210

 

158

4750

38

 

Dział 754

724

724

 

80110

3020

 

263

4040

263

 

Dział 801

263

263

 

85295

3110

 

16.000

4210

16.000

 

Dział 852

16.000

16.000

900

90002

4300

3.000

 

90003

4300

 

6.000

90095

4210

 

7.000

4260

10.000

 

Dział 900

13.000

13.000

921

92195

3040

500

 

4010

3.206

 

4110

100

 

4120

100

 

4280

45

 

4300

 

3.951

Dział 921

3.951

3.951

921

92601

3020

200

 

4210

2.700

 

4260

 

3.185

4430

247

 

4740

38

 

Dział 926

3.185

3.185

OGÓŁEM

130.245

130.245

 

Zmiany w planie wydatków  w rozdziale 80110 dotyczą planu finansowego Zespołu Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej.

Zmiany w rozdziale 85295 dotyczą zadań finansowanych dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Wprowadzający: Rada Miejska

Data modyfikacji: 2009-06-18

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-06-18