Zarządzenie Nr 161/08

ZARZĄDZENIE  NR 161/08

BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 7 lipca 2008 r.

w sprawie nabycia prawa własności działki oznaczonej nr 348/1, 348/2 o łącznej pow. 0,0194 ha, położonej w Czarnej Białostockiej przy ul. Młynowej na rzecz Gminy Czarna Białostocka


 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984 i Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327 i Nr 173 poz. 1218), art. 6 pkt. 1, art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1601 i Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 69 poz. 468 i Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 59 poz. 369) oraz § 12 ust. 1 pkt. 5 Uchwały Nr XXXVII/299/05 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 25 października 2005 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 247 poz. 2738) zarządzam, co następuje:

§ 1. Nabyć w drodze umowy na rzecz Gminy Czarna Białostocka prawo własności nieruchomości oznaczonej nr 348/1 o pow. 0,0015 ha, nr 348/2 o pow. 0,0179 ha, zabudowanej budynkiem o pow. zabudowy 72,70m2, położonej w Czarnej Białostockiej przy ul. Młynowej, stanowiącej własność Pana Janusza Józefa Markowskiego.

§ 2. Cena za w/w nieruchomość została ustalona na podstawie rokowań na kwotę 35.000 zł. brutto.

§ 3. W/w nieruchomość zostanie nabyta w celu realizacji celów publicznych z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi publicznej.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Stanowisku ds. geodezji i gospodarki gruntami i nieruchomościami.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Wprowadzający: Rada Miejska

Data modyfikacji: 2009-06-18

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-06-18