Zarządzenie Nr 162/08

ZARZĄDZENIE  NR 162/08

BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 7 lipca 2008 r.

w sprawie zamiany nieruchomości.


 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984 i Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327 i Nr 173 poz. 1218), art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami(Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1601 i Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 69 poz. 468 i Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 59 poz. 369) oraz § 10 ust. 1 pkt. 2, ust. 2 i 3 uchwały Nr XXXVII/299/05 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 25 października 2005 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obiążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przeznaczam do zbycia w drodze zamiany z Państwem Dorotą Katarzyną i Jarosławem Kudaj nieruchomość oznaczoną nr geodezyjnym 1888, 1889, 1890 o łącznej pow. 0,0887 ha, położoną w obrębie Czarna Białostocka przy ul. Bukowej, stanowiącą własność Gminy Czarna Białostocka, co potwiedza zapis w księdze wieczystej nr Kw 37165.

2. W zamian Państwo Dorota Katarzyna i Jarosław Kudaj przekażą na rzecz gminy Czarna Białostocka nieruchomość oznaczoną nr geodezyjnym 336/2 o pow. 0,0159 ha, położoną w obrębie Czarna Białostocka przy ul. Młynowej, stanowiącą ich własność, co potwierdza zapis w księdze wieczystej nr Kw 108434.

§ 2. Wartość nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna Białostocka wynosi 35.506,00 zł.

 2. Wartość nieruchomości stanowiącej własność Państwa Kudaj wynosi 6.015,00 zł.

§ 3. Zamiana następuje z dopłatą różnicy wartości zamienianych nieruchomości. Dopłata w wysokości 29.491,00 zł zostanie wniesiona przez Państwa Kudaj na konto Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej, najpóźniej dzień przed zawarciem aktu notarialnego.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Stanowisku ds. geodezji i gospodarki gruntami i nieruchomościami.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Wprowadzający: Rada Miejska

Data modyfikacji: 2009-06-18

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-06-18