Zarządzenie Nr 81/07

ZARZĄDZENIE  NR 81/07

BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia  22 października 2007 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Czarna Białostocka

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984 i Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327 i Nr 173 poz. 1218) oraz § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przeptargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Przetargową w składzie:

1) Przewodniczący Komisji –  Tomasz Halicki

2) Sekretarz Komisji – Katarzyna Zarzecka

3) Członek Komisji – Antoni Cilwicki

§ 2. Celem Komisji jest przeprowadzenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Czarna Białostocka, określonych w załączniku stanowiącym integralną część zarządzenia w dniu 22 października 2007 r. o godz. 12-tej w Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej ul. Traugutta 2.

§ 3. Komisja po przeprowadzonym przetargu i podpisaniu protokółu ulega rozwiązaniu

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Stanowisku ds. geodezji i gospodarki gruntami.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Wprowadzający: Rada Miejska

Data modyfikacji: 2009-06-17

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-06-17