Aktywizacja mieszkańców 2011

Burmistrz Czarnej Białostockiej ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu aktywizacji mieszkańców Gminy Czarna Białostocka w roku 2011.

 

Otwarty konkurs ofert obejmuje zadania na realizację, których przeznacza się środki publiczne w wysokości:

1)      aktywizacja i działania na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem ze względu na wiek, choroby, kwalifikacje zawodowe – 7.000,00 zł;

2)      działalność kulturalna, edukacyjna, prozdrowotna, ekologiczna na rzecz społeczności lokalnej – 13.000,00 zł;

3)      upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży – 44.100,00 zł;

4)      działania w zakresie profilaktyki uzależnień zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – 30.000,00 zł.

 

O dotację mogą się ubiegać organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Oferty powinny być składane w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej lub przesłane poczta na adres: Urząd miejski w Czarnej Białostockiej ul. Traugutta 2, 16-020 Czarna Białostocka w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu aktywizacji mieszkańców Gminy Czarna Białostocka w roku 2011” do dnia 21 marca 2011 r. do godz. 15.00. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej.

 

Szczegółowe informacje o konkursie na stronie BIP, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej lub w siedzibie Gminnego Centrum Informacji. Formularza oferty do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miejskiego lub w siedzibie GCI przy ul. Torowej 9.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski

Wprowadzający: Urząd Miejski

Data modyfikacji: 2011-02-28

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2011-02-28