Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 z zakresu aktywizacji i działań na rzecz osób wykluczonych

Burmistrz Czarnej Białostockiej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 z zakresu aktywizacji i działań na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem ze względu na wiek, choroby.

 

Przedmiotem zlecenia jest wykonanie działań na rzecz mieszkańców celem pobudzenia do aktywności osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem ze względu na wiek, choroby, w szczególności obejmujące działania na rzecz osób niepełnosprawnych i w wieku emerytalnym.

  Wsparciem zostaną objęte zadania:

  1. w zakresie edukacji społecznej, sportowej, turystycznej, terapeutycznej, kulturalnej, uspołeczniającej i integrującej środowisko osób niepełnosprawnych;
  2. wspierające różnorodne formy uczestnictwa i aktywności społecznej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem ze względu na wiek, choroby;
  3. wspierające działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z lokalną społecznością;
  4. aktywizujące i stwarzające warunki do samorealizacji kulturalnej i edukacyjnej;
  5. integrujące więzi międzypokoleniowe;
  6. z zakresu edukacji ustawicznej osób starszych i wyrównujące szanse edukacyjne osób starszych w dostępie do kultury, edukacji, sportu i wypoczynku;
  7. promujące aktywne spędzanie wolnego czasu i zdrowy styl życia.

Na realizację zadań przeznacza się środki publiczne w wysokości 5 700,00 zł.

O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową w obszarze objętym konkursem.

Oferty powinny być składane osobiście w kancelarii Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej lub przesłane pocztą na adres: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej, 16-020 Czarna Białostocka, ul. Torowa 14A, w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Otwarty konkurs ofert 2020" do dnia 20 marca 2020 r. do godz. 15:00

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do kancelarii Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej.

Do dnia 20 marca 2020 r. trwa nabór kandydatów środowiska pozarządowego do komisji konkursowej rozpatrującej oferty złożone w konkursie. Zgłoszenia należy dokonać korzystając z formularza zgłoszenia kandydata środowiska pozarządowego (zał. nr 5 do zarządzenia 132/20 Burmistrza Czarnej Białostockiej z dnia 26 lutego 2020 r.)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski

Data wytworzenia: 2020-02-27

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2020-02-27

Opublikował: Wojciech Skorulski

Data publikacji: 2020-02-27