Aktywizacja mieszkańców gminy Czarna Białostocka w roku 2014

Burmistrz Czarnej Białostockiej ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie realizacji zadań publicznych

z zakresu aktywizacji mieszkańców gminy Czarna Białostocka w roku 2014.

 

Otwarty konkurs ofert obejmuje zadania na realizację, których przeznacza się środki publiczne w wysokości:

 

1) aktywizacja i działania na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem ze względu na wiek, choroby, kwalifikacje zawodowe – 4 000,00 zł;

2) działalność kulturalna, edukacyjna, prozdrowotna, ekologiczna na rzecz społeczności lokalnej – 7 000,00 zł;

3) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży – 24 200,00 zł;

4) działania w zakresie profilaktyki uzależnień – 70 000,00 zł, z czego:

a) prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – 40 000,00 zł:

b) inne działania w zakresie profilaktyki uzależnień – 30 000,00 zł.

 

O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Oferty powinny być składane osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej lub przesłane pocztą na adres: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej ul. Traugutta 2, 16-020 Czarna Białostocka w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Otwarty konkurs ofert 2014" do dnia 18 grudnia 2013 r. do godz. 15:00.

 

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej.

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski

Wprowadzający: Urząd Miejski

Data modyfikacji: 2013-11-26

Opublikował: Wojciech Skorulski

Data publikacji: 2013-11-26