Budowa drogi powiatowej Ruda Rzeczka – droga krajowa Nr 19

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r., Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.) oraz art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000r., poz. 1071 z późniejszymi zmianami) Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że w dniu 02.06.2011r., na wniosek Zarządu Powiatu Białostockiego, w imieniu którego występuje Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku, wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi powiatowej Nr 1421 B Czarna Wieś Kościelna – Klimki – Wólka Ratowiecka – Ruda Rzeczka – droga krajowa Nr 19  na działkach: nr geod. 60, 149, 151 obręb Klimki; nr geod. 390, 369/1, 371, 277/2, 398, 28/5, 104/1, 28/3, 100/1, 99/1, 98/1, 97/1, 96/3, 96/5, 243/1, 95/1, 276/1 obręb Wólka Ratowiecka; 23,100, 190, 24/1, 72/1, 63/1, 95/1, 61/1, 60/1, 99/3, 51/6, 51/8, 51/10, 48/1, 103/5, 103/7, 110/1, 44/1, 186/1, 192/1,  43/6, 43/8, 189/1 191/1 obręb Ruda Rzeczka, 180, 181/1, 181/2, 181/3, 179/1, 179/2, 182/1, 183/1 obręb Ponure, gmina Czarna Białostocka


Zakres robót budowlanych, zgodnie z załączonym projektem budowlanym obejmuje:

  1. budowę drogi powiatowej Nr 1421 B  z dostosowaniem do parametrów technicznych dla ulicy i drogi klasy L,
  2. budowę kanalizacji deszczowej na odcinku od km 0+054 do km 0+749 na działce nr geod. 149 obręb Klimki, od km 1+937 do km 2+358 na działkach nr geod. 369/1, 98/1, 97/1, 95/1, 371 obręb Wólka Ratowiecka, od km 3+213 do km 3+692 na działkach nr geod. 23, 72/1, 95/1, 100 obręb Ruda Rzeczka
  3. rozbiórkę przepustu pod koroną drogi powiatowej Nr 1421 B w km 0+470,00; km 3+493,50 i km 3+693,00
  4. przebudowę przepustów pod koroną drogi powiatowej Nr 1421 B w km 1+034,50; km  1+484,20; km 2+919,20; km 3+208,50; 4+538,70,
  5. budowę przepustu pod koroną drogi powiatowej Nr 1421 B w km 1+775,00

 

oraz wycinkę drzew na działkach  nr geod. 149 obręb Klimki, nr geod. 390, 369/1, 371, 276/1 obręb Wólka Ratowiecka, nr geod. 100, 189/1, 191/1 obręb Ruda Rzeczka.

Z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości:

Obręb Wólka Ratowiecka:

- nr geod. 28/2 na działki nr 28/5 i 28/6

- nr geod. 104 na działki nr 104/1 i 104/2

- nr geod. 28/1 na działki nr 28/3 i nr 28/4

- nr geod. 100 na działki nr 100/1 i 100/2

- nr geod. 99 na działki nr 99/1 i 99/2

- nr geod. 98 na działki nr 98/1 i 98/2

- nr geod. 97 na działki nr 97/1 i 97/2

- nr geod. 96/1 na działki nr 96/3 i 96/4

- nr geod. 96/2 na działki nr 96/5 i 96/6

- nr geod. 243 na działki nr 243/1 i 243/2

- nr geod. 95 na działki nr 95/1 i 95/2

- nr geod. 276 na działki 276/1 i 276/2

 

Obręb Ruda Rzeczka:

- nr geod. 24 na działki nr 24/1 i 24/2

- nr geod. 72 na działki nr  72/1 i 72/2

- nr geod. 63 na działki nr 63/1 i 63/2

- nr geod. 95 na działki nr 95/1 i 95/2

- nr geod. 61 na działki nr 61/1 i 61/2

- nr geod. 60 na działki nr 60/1 i 60/2

- nr geod. 99/1 na działki nr 99/3 i 99/4

- nr geod. 51/2 na działki nr 51/6 i 51/7

- nr geod. 51/5  na działki nr 51/8 i 51/9

- nr geod. 51/4 na działki nr 51/10 i 51/11

- nr geod. 48  na działki nr 48/1 i 48/2

- nr geod. 103/3 na działki nr 103/5 i 103/6

- nr geod. 103/2 na działki nr 103/7 i 103/8

- nr geod. 110 na działki nr 110/1 i 110/2

- nr geod. 44 na działki nr 44/1 i 44/2

- nr geod. 186 na działki nr 186/1 i 186/2

- nr geod. 192 na działki nr 192/1 i 192/2

- nr geod. 43/5 na działki nr 43/6 i 43/7

- nr geod. 43/2 na działki nr  43/8 i 43/9

- nr geod. 189 na działki nr 189/1, 189/2

- nr geod. 191 na działki nr 191/1 i 191/2

 

Obręb Ponure:

- nr geod. 181 na działki nr 181/1, 181/2, 181/3 i 181/4

- nr geod. 179 na działki nr 179/1, 179/2 i 179/3

- nr geod. 182 na działki nr 182/1 i 182/2

- nr geod.  183 na działki nr 183/1 i 183/2

 

Działki przewidziane do włączenia w pas drogi powiatowej Nr 1421 B:

- Nr 277/2, 28/5, 104/1, 28/3, 100/1, 99/1, 98/1, 97/1, 96/3, 96/5, 243/1, 95/1, 276/1 - obręb Wólka Ratowiecka, gmina Czarna Białostocka

- Nr 24/1, 72/1, 63/1, 95/1, 61/1, 60/1, 99/3, 51/6, 51/8, 51/10, 48/1, 103/5, 103/7, 110/1, 44/1, 186/1, 192/1, 43/6, 43/8, 189/1, 191/1 - obręb Ruda Rzeczka, gmina Czarna Białostocka

- Nr 181/1, 181/2, 181/3, 179/1, 179/2, 182/1, 183/1 – obręb Ponure, gmina Czarna Białostocka

Zawiadomienie i doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w prasie i na tablicy ogłoszeń w siedzibie gminy, tj. od dnia 05.07.2011 r. do dnia 19.07.2011 r.

W terminie do dnia 02.08.2011 r. w Starostwie Powiatowym w Białymstoku w Wydziale Architektury, ul. Borsucza 2 w Białymstoku, pok. 313, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Skorulski

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2011-07-06

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2011-07-06