II otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu aktywizacji mieszkańców gminy Czarna Białostocka w roku 2015

Burmistrz Czarnej Białostockiej ogłasza II otwarty konkurs ofert
na wsparcie realizacji zadań publicznych
z zakresu aktywizacji mieszkańców gminy Czarna Białostocka w roku 2015.

 

Otwarty konkurs ofert obejmuje zadania na realizację, których przeznacza się środki publiczne w wysokości 49 700,00 zł, w tym:

 

1) działalność kulturalna, edukacyjna, prozdrowotna, ekologiczna na rzecz społeczności lokalnej – 6 200,00 zł;

2) działania w zakresie profilaktyki uzależnień zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii –
43 500,00 zł.

 

O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Oferty powinny być składane osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej lub przesłane pocztą na adres: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej
ul. Traugutta 2, 16-020 Czarna Białostocka w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Otwarty konkurs ofert 2015" do dnia 11 maja 2015 r. do godz. 15:00.

 

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej.

 

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów środowiska pozarządowego do komisji konkursowych rozpatrujących oferty złożone w konkursie ofert przez organizacje pozarządowe na realizację wskazanych zadań publicznych.

Zgłoszenia należy dokonać korzystając z formularza - załącznik nr 2 do zarządzenia.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Jacek Chrulski

Wprowadzający: Jacek Chrulski

Data modyfikacji: 2015-04-17

Opublikował: Wojciech Skorulski

Data publikacji: 2015-04-17