II otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu aktywizacji mieszkańców gminy Czarna Białostocka w roku 2017

Burmistrz Czarnej Białostockiej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu aktywizacji mieszkańców gminy Czarna Białostocka w roku 2017.

Rodzaje zadań publicznych, które zostaną objęte wsparciem finansowym:

  1. Aktywizacja i działania na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem ze względu na wiek, choroby, kwalifikacje zawodowe – kwota przeznaczona na realizację zadań 2 500,00 zł;
  2. Działalność kulturalna, edukacyjna, prozdrowotna, ekologiczna na rzecz społeczności lokalnej – kwota przeznaczona na realizację zadań 5 550,00 zł;
  3. Działania w zakresie profilaktyki uzależnień zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – kwota przeznaczona na realizację zadań 7 440,00 zł.

O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferty powinny być składane w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej lub przesłane pocztą na adres: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej ul. Torowa 14A, 16-020 Czarna Białostocka do dnia 18 kwietnia 2017 r. do godz. 15:00.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej.

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów środowiska pozarządowego do komisji konkursowej rozpatrującej oferty złożone na realizację wskazanych zadań publicznych.

Zgłoszenia należy dokonać korzystając z formularza (załącznik nr 2 do zarządzenia 223/17 Burmistrza Czarnej Białostockiej z dnia 23 marca 2017 r.)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski

Data wytworzenia: 2017-03-24

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Modyfikujący: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2017-03-24

Opublikował: Wojciech Skorulski

Data publikacji: 2017-03-24