Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu aktywizacji mieszkańców gminy Czarna Białostocka w roku 2015

Burmistrz Czarnej Białostockiej ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie realizacji zadań publicznych

z zakresu aktywizacji mieszkańców gminy Czarna Białostocka w roku 2015.

 

Otwarty konkurs ofert obejmuje zadania na realizację, których przeznacza się środki publiczne w wysokości:

 

1) aktywizacja i działania na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem ze względu na wiek, choroby, kwalifikacje zawodowe – 4 200,00 zł;

2) działalność kulturalna, edukacyjna, prozdrowotna, ekologiczna na rzecz społeczności lokalnej – 8 500,00 zł;

3) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży – 24 800,00 zł;

4) działania w zakresie profilaktyki uzależnień – 61 000,00 zł, z czego:

a) prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – 36 000,00 zł;

b) inne działania w zakresie profilaktyki uzależnień – 25 000,00 zł


O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Oferty powinny być składane osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej lub przesłane pocztą na adres: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej ul. Traugutta 2, 16-020 Czarna Białostocka w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Otwarty konkurs ofert 2015" do dnia 03 lutego 2015 r. do godz. 15:00.

 

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej.

 

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów środowiska pozarządowego do komisji konkursowych rozpatrujących oferty złożone w konkursie ofert przez organizacje pozarządowe na realizację wskazanych zadań publicznych.

Zgłoszenia należy dokonać korzystając z formularza (załącznik nr 2 do zarządzenia 9/15 Burmistrza Czarnej Białostockiej z dnia 12 stycznia 2015 r.)

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Jacek Chrulski

Wprowadzający: Jacek Chrulski

Data modyfikacji: 2015-01-12

Opublikował: Wojciech Skorulski

Data publikacji: 2015-01-12