Konsultacje dla Organizacji Pozarządowych

Działając na podstawie Uchwały Nr XLI/323/10 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 12 października 2010 r. w sprawie przyjęcia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Burmistrz Czarnej Białostockiej przedkłada do konsultacji projekt uchwały Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Czarna Białostocka w 2013 roku”.

Celem konsultacji jest zapewnienie dialogu obywatelskiego oraz współpracy pomiędzy sektorem publicznym a sektorem pozarządowym.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu Gminy Czarna Białostocka, których dziedzina działalności statutowej jest zgodna z charakterem aktu.

 

Czas trwania konsultacji: od dnia 11 października do dnia 24 października 2012 r.

 

Propozycje dotyczące konsultowanego projektu uchwały należy zgłaszać pisemnie na załączonym „Formularzu zgłaszania opinii” i złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: gci@czarnabialostocka.pl wpisując w tytule „program współpracy na rok 2013”.

Informacje o konsultacjach udostępnione zostaną na stronie internetowej www.czarnabialostocka.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Skorulski

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2012-10-11

Opublikował: Wojciech Skorulski

Data publikacji: 2012-10-11