Konsultacje społeczne projektu 'Program współpracy Gminy Czarna Białostocka w 2015 roku'

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do konsultacji społecznych projektu „Program współpracy Gminy Czarna Białostocka w 2015 roku”.

 

Działając na podstawie Uchwały Nr XLI/323/10 Rady Miejskiej
w Czarnej Białostockiej z dnia 12 października 2010 r. w sprawie przyjęcia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Czarnej Białostockiej przedkłada do konsultacji projekt „Programu Współpracy Gminy Czarna Białostocka w roku 2015”.

Celem konsultacji jest zapewnienie dialogu obywatelskiego oraz współpracy pomiędzy sektorem publicznym a sektorem pozarządowym.

 

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu Gminy Czarna Białostocka, których dziedzina działalności statutowej jest zgodna z charakterem aktu.

 

Czas trwania konsultacji:

12 - 26 września 2014 r.

 

Wszelkie uwagi dotyczące konsultowanego projektu uchwały należy zgłaszać pisemnie, korzystając z załączonego „Formularza zgłaszania opinii”,
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: gci@czarnabialostocka.pl,  wpisując w tytule „Program Współpracy 2015”.

Informacje o konsultacjach udostępnione są na stronie internetowej www.czarnabialostocka.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski

Wprowadzający: Urząd Miejski

Data modyfikacji: 2014-09-12

Opublikował: Wojciech Skorulski

Data publikacji: 2014-09-12