Nabór kandydatów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność na terenie gminy Czarna Białostocka mogą zgłaszać swoich przedstawicieli do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w terminie do 24 czerwca 2015 r..

Rada jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym powoływanym na 2-letnią kadencję przez Burmistrza Czarnej Białostockiej na wniosek organizacji. Istnienie Rady to doskonała sposobność do budowania systemu partnerskiej współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi, prowadzenia wspólnych działań na rzecz społeczności lokalnej, to także możliwość wzajemnego poznania się stron, czy udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku ewentualnych sporów.

 

Zgodnie z przyjętym trybem powoływania członków, organizacją i trybem działania Gminnej Rady organizacja może zgłosić jednego kandydata spośród swoich członków.

 

Do zgłoszenia (formularz „Karta zgłoszenia kandydata GRDPP”)  podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania danej organizacji należy dołączyć:

1) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z wyborami i funkcjonowaniem Rady;

2) aktualny odpis KRS lub inny dokument potwierdzający status prawny organizacji zgłaszającej  oraz umocowanie osób ją reprezentujących.

 

Formularz „Karta zgłoszenia kandydata GRDPP” do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce „Mapa aktywności organizacji pozarządowych” – druki do pobrania.

Zgłoszenia można wysyłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej
ul. Traugutta 2, dostarczyć osobiście lub przesłać elektronicznie na adres um@czarnabialostocka.pl lub promocja@czarnabialostocka.pl

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski

Wprowadzający: Urząd Miejski

Data modyfikacji: 2015-06-10

Opublikował: Wojciech Skorulski

Data publikacji: 2015-06-10