O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 tekst jednolity z późn. zm.) Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że w dniu 20.09.2012r., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Powiatu Białostockiego w imieniu którego występuje Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku z dnia 27.08.2012r., wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę drogi powiatowej Nr 1422B na odcinku od km 0+010,38 do km 2+100 (granica drogi krajowej Nr 19-Złota Wieś-Podratowiec) na działkach: nr geod. 105/2, 110/2, 104/2, 105/3, 104/1, 107/2 obręb Horodnianka gm. Wasilków; 231/1 obręb Ponure, gm. Czarna Białostocka; 121, 123/1, 122/1, 117/1, 101/7, 127, 113/5, 98/1, 113/7 obręb Złota Wieś gm. Czarna Białostocka.


 

Zakres robót budowlanych, zgodnie z załączonym projektem budowlanym obejmuje:

1. budowę drogi powiatowej Nr 1422B na odcinku od km 0+010,38 do km 2+100 (granica drogi krajowej Nr 19-Złota Wieś-Podratowiec), na działkach: nr geod. 105/2, 110/2, 104/2, 105/3, 104/1, 107/2 obręb Horodnianka gm. Wasilków, 231/1 obręb Ponure, gm. Czarna Białostocka; 121, 123/1, 122/1, 117/1, 101/7, 127, 113/5, 98/1, 113/7 obręb Złota Wieś gm. Czarna Białostocka,

2. budowę kanalizacji deszczowej z przykanalikami i wpustami na działkach: nr geod. 121, 127 obręb Złota Wieś; 231/1 obręb Ponure gm. Czarna Białostocka; 105/2 obręb Horodnianka gm. Wasilków,

3. przebudowę wodociągu z przyłączami na działkach: nr geod. 127, 98/1 obręb Złota Wieś gm. Czarna Białostocka,

4. przebudowę sieci telekomunikacyjnej na działce: nr geod. 127 obręb Złota Wieś gm. Czarna Białostocka,

5. rozbiórkę i budowę przepustu pod koroną drogi w km 0+631,70 na działkach: nr geod. 105/2, 105/3 obręb Horodnianka gm. Wasilków, 231/1 obręb Ponure gm. Czarna Białostocka,

6. budowę przepustu pod koroną drogi w km 0+962,48 na działce: nr geod. 121 obręb Złota Wieś gm. Czarna Białostocka,

7. budowę przepustu pod koroną drogi w km 1+621 na działce: nr geod. 127 obręb Złota Wieś gm. Czarna Białostocka,

8. usunięcie drzew i krzaków na działkach: nr geod. 105/2, 110/2, 104/2, 105/3, 104/1, 107/2 obręb Horodnianka gm. Wasilków, 231/1 obręb Ponure, gm. Czarna Białostocka; 121, 127, 113/5 obręb Złota Wieś gm. Czarna Białostocka

z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości:

obręb Ponure gm. Czarna Białostocka:

nr geod. 231 na działki nr 231/1 i 231/2;

obręb Horodnianka gm. Wasilków:

nr geod. 104 na działki nr 104/1, 104/2 i 104/3

nr geod. 105/1 na działki nr 105/3 i 105/4

nr geod. 110/1 na działki nr 110/2 i 110/3;

obręb Złota Wieś gm. Czarna Białostocka:

nr geod. 98 na działki nr 98/1 i 98/2

nr geod. 101/1 na działki nr 101/7 i 101/8

nr geod. 113/1 na działki nr 113/5 i 113/6

nr geod. 113/2 na działki nr 113/7 i 113/8

nr geod. 117 na działki nr 117/1 i 117/2

nr geod. 122 na działki nr 122/1 i 122/2

nr geod. 123 na działki nr 123/1 i 123/2.

Działki przewidziane do włączenia w pas drogi powiatowej:

- 231/1 w obrębie Ponure gm. Czarna Białostocka;

- 98/1, 101/7, 113/5, 113/7, 117/1, 122/1, 123/1 obrębie Złota Wieś gm. Czarna Białostocka;

- 104/1, 104/2, 105/3, 110/2 obrębie Horodnianka gm. Wasilków.

Z decyzją tą strony mogą zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Białymstoku w Wydziale Architektury, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, pok. 302, codziennie w godzinach 800-1400, w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, tj. od 25.09.2012r. do 09.10.2012r.

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od jej doręczenia. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 tekst jednolity z późn. zm.), w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Skorulski

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2012-09-25

Opublikował: Wojciech Skorulski

Data publikacji: 2012-09-25