OBWIESZCZENIE

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r., Nr 193 poz. 1194 tekst jednolity ze zm.) oraz art. 49, art. 61 § 1 i § 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 tekst jednolity ze zmianami) Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że w dniu 12.03.2012r. na wniosek Zarządu Powiatu Białostockiego, w imieniu którego występuje Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku, zmieniony w dniu 23.04.2012r., wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę drogi powiatowej Nr 1422B na odcinku od km 0+010,38 do km 2+100 (granica drogi krajowej Nr 19-Złota Wieś-Podratowiec) na działkach:nr geod. 105/2, 110/2, 104/2, 105/3, 104/1, 107/2 obręb Horodnianka gm. Wasilków; 231/1 obręb Ponure,  gm. Czarna Białostocka; 121, 123/1, 122/1, 117/1, 101/7, 127, 113/5, 106/3, 98/1, 113/7 obręb Złota Wieś gm. Czarna Białostocka.


Zakres robót budowlanych, zgodnie z załączonym projektem budowlanym obejmuje:

1. budowę drogi powiatowej Nr 1422B na odcinku od km 0+010,38 do km 2+100 (granica drogi krajowej Nr 19-Złota Wieś-Podratowiec), na działkach: nr geod. 105/2, 110/2, 104/2, 105/3, 104/1, 107/2 obręb Horodnianka gm. Wasilków, 231/1 obręb Ponure, gm. Czarna Białostocka; 121, 123/1, 122/1, 117/1, 101/7, 127, 113/5, 106/3, 98/1, 113/7 obręb Złota Wieś gm. Czarna Białostocka,

2. budowę kanalizacji deszczowej z przykanalikami i wpustami na działkach: nr geod. 121, 127 obręb Złota Wieś; 231/1 obręb Ponure gm. Czarna Białostocka; 105/2 obręb Horodnianka gm. Wasilków,

3. przebudowę wodociągu z przyłączami na działkach: nr geod. 127, 98/1 obręb Złota Wieś gm. Czarna Białostocka,

4. przebudowę sieci telekomunikacyjnej na działce: nr geod. 127 obręb Złota Wieś gm. Czarna Białostocka,

5. rozbiórkę i budowę przepustu pod koroną drogi w km 0+631,70 na działkach: nr geod. 105/2, 105/3 obręb Horodnianka gm. Wasilków, 231/1 obręb Ponure gm. Czarna Białostocka,

6. budowę przepustu pod koroną drogi w km 0+962,48 na działce: nr geod. 121 obręb Złota Wieś gm. Czarna Białostocka,

7. budowę przepustu pod koroną drogi w km 1+621 na działce: nr geod. 127 obręb Złota Wieś gm. Czarna Białostocka,

8. usunięcie drzew i krzaków na działkach: nr geod. 105/2, 110/2, 104/2, 105/3, 104/1, 107/2 obręb Horodnianka gm. Wasilków, 231/1 obręb Ponure, gm. Czarna Białostocka; 121, 127, 113/5 obręb Złota Wieś gm. Czarna Białostocka

 

z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości:

obręb Ponure gm. Czarna Białostocka:

nr geod. 231 na działki nr 231/1 i 231/2;

obręb Horodnianka gm. Wasilków:

nr geod. 104 na działki nr 104/1, 104/2 i 104/3

nr geod. 105/1 na działki nr 105/3 i 105/4

nr geod. 110/1 na działki nr 110/2 i 110/3;

obręb Złota Wieś gm. Czarna Białostocka:

nr geod. 98 na działki nr 98/1 i 98/2

nr geod. 101/1 na działki nr 101/7 i 101/8

nr geod. 106/2 na działki nr 106/3 i 106/4

nr geod. 113/1 na działki nr 113/5 i 113/6

nr geod. 113/2 na działki nr 113/7 i 113/8

nr geod. 117 na działki nr 117/1 i 117/2

nr geod. 122 na działki nr 122/1 i 122/2

nr geod. 123 na działki nr 123/1 i 123/2.

 

Działki przewidziane do włączenia w pas drogi powiatowej:

- 231/1 w obrębie Ponure gm. Czarna Białostocka;

- 98/1, 101/7, 106/3, 113/5, 113/7, 117/1, 122/1, 123/1 obrębie Złota Wieś  gm. Czarna Białostocka;

- 104/1, 104/2, 105/3, 110/2 obrębie Horodnianka gm. Wasilków.

 

Zawiadomienie i doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w prasie i na tablicy ogłoszeń w siedzibie gminy, tj. od dnia 26.04.2012r. do dnia 10.05.2012r.

W terminie do dnia 17.05.2012r. w Starostwie Powiatowym w Białymstoku w Wydziale Architektury, ul. Borsucza 2 w Białymstoku, pok. 302, codziennie w godzinach 800-1400, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski

Wprowadzający: Urząd Miejski

Data modyfikacji: 2012-04-26

Opublikował: Wojciech Skorulski

Data publikacji: 2012-04-26