Otwarty konkurs ofert - aktywizacja mieszkańców Gminy Czarna Białostocka w roku 2018

Burmistrz Czarnej Białostockiej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu aktywizacji mieszkańców Gminy Czarna Białostocka w roku 2018.

Wsparciem finansowym zostaną objęte zadania w zakresie:

1) aktywizacji i działań na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem ze względu na wiek, choroby, kwalifikacje zawodowe – 6 000,00 zł;

2) działalności kulturalnej, edukacyjnej, prozdrowotnej, ekologicznej na rzecz społeczności lokalnej – 7 600,00 zł.

O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferty powinny być składane osobiście w kancelarii Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej lub przesłane pocztą na adres: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej, 16-020 Czarna Białostocka, ul. Torowa 14A, do dnia 29 stycznia 2018 r. do godz. 15:00

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do kancelarii Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej.

Do dnia 29 stycznia 2018 r. trwa też nabór kandydatów środowiska pozarządowego do komisji konkursowej rozpatrującej złożone w konkursie oferty.

Zgłoszenia należy dokonać korzystając z formularza zgłoszenia kandydata środowiska pozarządowego (zał. nr 2 do zarządzenia 300/18 Burmistrza Czarnej Białostockiej z dnia 05 stycznia 2018 r.)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski

Data wytworzenia: 2018-01-05

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Modyfikujący: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2018-01-05

Opublikował: Wojciech Skorulski

Data publikacji: 2018-01-05