Otwarty konkurs ofert - profilaktyka

Burmistrz Czarnej Białostockiej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki uzależnień w roku 2018.

Wsparciem finansowym zostaną objęte zadania zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie:

1) prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii –  44 500,00 zł;

2) inne działania w zakresie profilaktyki uzależnień – 10 500,00 zł.

O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferty powinny być składane osobiście w kancelarii Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej lub przesłane pocztą na adres: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej, 16-020 Czarna Białostocka, ul. Torowa 14A, w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Otwarty konkurs ofert 2018" do dnia 13 grudnia 2017 r. do godz. 15:00

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do kancelarii Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej.

Do dnia 13 grudnia 2017 r. trwa nabór kandydatów środowiska pozarządowego do komisji konkursowej rozpatrującej oferty złożone w konkursie.

Zgłoszenia należy dokonać korzystając z formularza zgłoszenia kandydata środowiska pozarządowego (zał. nr 2 do zarządzenia 283/17 Burmistrza Czarnej Białostockiej z dnia 16 listopada 2017 r.)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski

Data wytworzenia: 2017-11-20

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Modyfikujący: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2017-11-20

Opublikował: Wojciech Skorulski

Data publikacji: 2017-11-20