Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

Burmistrz Czarnej Białostockiej ogłasza otwarty konkurs ofert
na wsparcie realizacji zadań publicznych
z zakresu aktywizacji mieszkańców gminy Czarna Białostocka w roku 2014,
zgodnych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

 

Otwarty konkurs ofert obejmuje realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki uzależnień, zgodnych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Na wsparcie działań przeznacza się środki publiczne w wysokości: 16 668,00 zł.

 

O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Oferty powinny być składane osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej lub przesłane pocztą na adres: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej
ul. Traugutta 2, 16-020 Czarna Białostocka w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Otwarty konkurs ofert 2014" do dnia 28 kwietnia 2014 r. do godz. 15:00.

 

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do sekretariatu Urzędu Miejskiego
w Czarnej Białostockiej.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski

Wprowadzający: Urząd Miejski

Data modyfikacji: 2014-04-07

Opublikował: Wojciech Skorulski

Data publikacji: 2014-04-07