Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 z zakresu profilaktyki uzależnień

Burmistrz Czarnej Białostockiej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 z zakresu profilaktyki uzależnień, zgodnych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Przedmiotem zlecenia jest wykonanie działań na rzecz dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy Czarna Białostocka w celu zapobiegania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz przeciwdziałania negatywnym skutkom uzależnień, promowania odpowiednich wzorców życia opartych na wzajemnej pomocy, szacunku, partnerstwie, umiejętności rozwiązywania konfliktów itp.

Wsparciem zostaną objęte zadania:

  • wspomagające działalność instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych, uzależnień od środków psychoaktywnych oraz przemocy w rodzinie;
  • organizujące aktywne formy wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w szczególności ze środowisk zagrożonych uzależnieniem;
  • promujące zdrowy styl życia poprzez realizację programów z bogatą ofertą zagospodarowania czasu wolnego oraz rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży;
  • promujące aktywne spędzanie wolnego czasu jako alternatywy dla uzależnień.

Na realizację zadań przeznacza się środki publiczne w wysokości 10 000,00 zł.

 

O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową w obszarze objętym konkursem.

Oferty powinny być składane osobiście w kancelarii Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej lub przesłane pocztą na adres: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej, 16-020 Czarna Białostocka, ul. Torowa 14A, w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Otwarty konkurs ofert 2020" do dnia 16 marca 2020 r. do godz. 15:00

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do kancelarii Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej.

 

Do dnia 16 marca 2020 r. trwa nabór kandydatów środowiska pozarządowego do komisji konkursowej rozpatrującej oferty złożone w konkursie. Zgłoszenia należy dokonać korzystając z formularza zgłoszenia kandydata środowiska pozarządowego (zał. nr 5 do zarządzenia 130/20 Burmistrza Czarnej Białostockiej z dnia 20 lutego 2020 r.)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski

Data wytworzenia: 2020-02-21

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2020-02-21

Opublikował: Wojciech Skorulski

Data publikacji: 2020-02-21