Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu aktywizacji mieszkańców gminy Czarna Białostocka w roku 2016

Burmistrz Czarnej Białostockiej ogłasza otwarty konkurs ofert
na wsparcie realizacji zadań publicznych
z zakresu aktywizacji mieszkańców gminy Czarna Białostocka w roku 2016.

 

Wsparciem finansowym zostaną objęte działania z zakresu profilaktyki uzależnień zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na realizację których przeznacza się środki publiczne w wysokości 54 000,00 zł z czego:

a) prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – 44 000,00 zł;

b) inne działania w zakresie profilaktyki uzależnień – 10 000,00 zł.

 

O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Oferty powinny być składane osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej lub przesłane pocztą na adres: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej ul. Traugutta 2, 16-020 Czarna Białostocka w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Otwarty konkurs ofert 2016" do dnia 17 grudnia 2015 r. do godz. 15:00.

 

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej.

 

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów środowiska pozarządowego do komisji konkursowej rozpatrującej oferty złożone w konkursie ofert przez organizacje pozarządowe na realizację wskazanych zadań publicznych.

Zgłoszenia należy dokonać korzystając z formularza (załącznik nr 2 do zarządzenia 97/15 Burmistrza Czarnej Białostockiej z dnia 25 listopada 2015 r.)

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski

Wprowadzający: Urząd Miejski

Data modyfikacji: 2015-11-25

Opublikował: Wojciech Skorulski

Data publikacji: 2015-11-25