Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu aktywizacji mieszkańców gminy Czarna Białostocka w roku 2017

Burmistrz Czarnej Białostockiej ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu aktywizacji mieszkańców gminy Czarna Białostocka w roku 2017.

Rodzaje zadań publicznych, które zostaną objęte wsparciem finansowym:

  1. Aktywizacja i działania na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem ze względu na wiek, choroby, kwalifikacje zawodowe – 4 500,00 zł;
  2. Działalność kulturalna, edukacyjna, prozdrowotna, ekologiczna na rzecz społeczności lokalnej – 8 700,00 zł;
  3. Działania w zakresie profilaktyki uzależnień zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - 11 000,00 zł.

O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferty powinny być składane w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej lub przesłane pocztą na adres: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej ul. Traugutta 2, 16-020 Czarna Białostocka do dnia 13 stycznia 2017 r. do godz. 15:00.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej.

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów środowiska pozarządowego do komisji konkursowej rozpatrującej oferty złożone w konkursie ofert przez organizacje pozarządowe na realizację wskazanych zadań publicznych.

Zgłoszenia należy dokonać korzystając z formularza (załącznik nr 2 do zarządzenia 204/16 Burmistrza Czarnej Białostockiej z dnia 21 grudnia 2016 r.)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski

Data wytworzenia: 2016-12-21

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Modyfikujący: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2016-12-21

Opublikował: Wojciech Skorulski

Data publikacji: 2016-12-21