Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie profilaktyki uzależnień – prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii w roku 2017

Burmistrz Czarnej Białostockiej ogłasza otwarty konkurs ofert
na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie profilaktyki uzależnień – prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii
w roku 2017.

 

Wsparciem finansowym zostaną objęte działania z zakresu profilaktyki uzależnień - prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii - zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Na prowadzenie świetlic środowiskowych przeznacza się środki publiczne w wysokości
39 600,00 zł.

O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferty powinny być składane osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej lub przesłane pocztą na adres: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej ul. Traugutta 2, 16-020 Czarna Białostocka w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Otwarty konkurs ofert 2017" do dnia 10 stycznia 2017 r. do godz. 15:00

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej.

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów środowiska pozarządowego do komisji konkursowej rozpatrującej oferty złożone w konkursie ofert.

Zgłoszenia należy dokonać korzystając z formularza (załącznik nr 2 do zarządzenia 202/16 Burmistrza Czarnej Białostockiej z dnia 19 grudnia 2016 r.)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski

Data wytworzenia: 2016-12-19

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Modyfikujący: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2016-12-20

Opublikował: Wojciech Skorulski

Data publikacji: 2016-12-19