Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ogłoszonych Zarządzeniem Nr 202/16 Burmistrza Czarnej Białostockiej z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki uzależnień – prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii w roku 2017 oraz Zarządzeniem Nr 204/16 Burmistrza Czarnej Białostockiej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu aktywizacji mieszkańców Gminy Czarna Białostocka w roku 2017 Burmistrz Czarnej Białostockiej dokonał wyboru ofert:

  • w zakresie profilaktyki uzależnień - prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii w roku 2017:

1)      Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej – „Prowadzenie świetlic” - kwota dotacji 39 600,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset złotych);

 

  • w obszarze aktywizacji i działań na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem ze względu na wiek, choroby, kwalifikacje zawodowe:

1)    Polski związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – „Niesiemy pomoc” - kwota dotacji 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

 

  • w obszarze działalności kulturalnej, edukacyjnej, prozdrowotnej, ekologicznej na rzecz społeczności lokalnej:

1)      Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego – „Utrzymanie znakowanych szlaków turystycznych” - kwota dotacji 1 800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych);

2)      Towarzystwo Miłośników Czarnej Białostockiej i Okolic – „Grupa Kabaretowa KUKURYKU” – kwota dotacji 1 350,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt złotych);

 

  • w zakresie profilaktyki uzależnień - działania zgodne z Gminny Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii:

1)      Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej – „Świąteczny Express trwa” – kwota dotacji 2 400,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych);

2)      Polski Związek Wędkarski Okręg w Białymstoku, Koło nr 39 w Czarnej Białostockiej – „Propagowanie sportu wędkarskiego wśród dzieci i młodzieży; zagospodarowanie czasu wolnego” – kwota dotacji 3 050,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćdziesiąt złotych);

3)      Towarzystwo Miłośników Czarnej Białostockiej i Okolic – „Obóz wędrowny CZWK Expres” – kwota dotacji 2 510,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset dziesięć złotych);

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski

Data wytworzenia: 2017-02-01

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Modyfikujący: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2017-02-03

Opublikował: Wojciech Skorulski

Data publikacji: 2017-02-03