Wyniki konsultacji społecznych do „Programu współpracy Gminy Czarna Białostocka w 2014 roku”.

W dniach od 04 października do 18 października 2013 roku odbyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu „Programu Współpracy Gminy Czarna Białostocka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku” z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, których dziedzina działalności statutowej jest zgodna z charakterem aktu.

Opinie można było zgłaszać pisemnie korzystając z załączonego „Formularza zgłaszania opinii” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej lub przesłać pocztą elektroniczną na wskazany adres.

W terminie zgłaszania opinii do projektu uchwały Towarzystwo Miłośników Czarnej Białostockiej i Okolic reprezentowane przez p. Janinę Wołodźko wniosło uwagi. Zgłoszone propozycje zmian z uzasadnieniem zostały przedstawione Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego, która wyraziła swoje opinie. Opinie te zostały uwzględnione w treści projektu Programu Współpracy.

 

Spośród uwag zgłoszonych przez Towarzystwo Miłośników Czarnej Białostockiej i Okolic Rada pozytywnie zaopiniowała 3 propozycje zmian, pozostałe 2 - odrzucając.

Ocenę pozytywną uzyskały:

  1. Propozycja dodania zapisu w § 13 pkt. 1 „Udzielanie rekomendacji organizacjom pozarządowym współpracującym z Gminą”.
  2. Propozycja dodania zapisu w § 13. pkt. 3 „Prowadzenie wyodrębnionej podstrony internetowej w ramach strony internetowej Urzędu poświęconej tematyce organizacji pozarządowych, na której znajdują się informacje dotyczące współpracy”
  1. Propozycja dodania zapisu w § 14. pkt. 1 lit.b „wyrównywanie szans osób starszych w dostępie do kultury, edukacji, sportu i wypoczynku”.

Rada negatywnie zaopiniowała:

  1. Propozycja wykreślenia fragmentu zapisu w § 14 pkt. 2 lit c: „działania zmierzające do systemowego oznakowania szlaków, atrakcji turystycznych.”

Propozycja wykreślenia odrzucona, zapis pozostaje bez zmian.

  1. Propozycja dodania zapisu w § 13. pkt. 3 „pomoc w uzyskaniu lokalu na działalność statutową”.

 

Wskazane wyżej zapisy z oceną pozytywną zostały wprowadzone do projektu „Programu Współpracy Gminy Czarna Białostocka w 2014 roku”, który zostanie poddany pod obrady na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej w dniu 12 listopada 2013 r.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski

Wprowadzający: Urząd Miejski

Data modyfikacji: 2013-11-07

Opublikował: Wojciech Skorulski

Data publikacji: 2013-11-07