Wyniki ogłoszonych konsultacji

Konsultacje projektu „Program Współpracy Gminy Czarna Białostocka w 2013 roku” rozpoczęły się 11 października, a zakończyły 24 października 2012 r. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach były organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu Gminy Czarna Białostocka, których dziedzina działalności statutowej jest zgodna z charakterem aktu. Opinie można było zgłaszać pisemnie korzystając z załączonego „Formularza zgłaszania opinii” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej lub przesłać pocztą elektroniczną na wskazany adres.

Informacja o rozpoczynających się konsultacjach została także przekazana pocztą elektroniczną organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Czarna Białostocka.

W określonym terminie  nie wpłynęły jakiekolwiek uwagi do projektu Programu.

Po zakończonych konsultacjach z organizacjami pozarządowymi członkowie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego podczas spotkania opiniującego projekt dokonali kilku zmian w projekcie Programu.

Zmiany dotyczyły:

ROZDZIAŁ VI, PRIORYTETOWE OBSZARY WSPÓŁPRACY

§ 14

pkt 3 dodano zapis:

d) organizacja imprez sportowych promujących sport, kulturę fizyczną i osiągnięcia sportowe na terenie miasta i gminy Czarna Białostocka, w tym wszelkiego rodzaju zawody, konkursy, turnieje itp.;

pkt 4 lit. e) dodano „feryjnego”

zapis po poprawce brzmi:

e) organizowanie aktywnych form wypoczynku feryjnego i letniego dzieci i młodzieży w szczególności ze środowisk zagrożonych uzależnieniem;

pkt 4 lit. g) zamieniono

g) organizacja na terenie miasta i gminy Czarna Białostocka imprez ogólnodostępnych promujących zachowania ekologiczne, prospołeczne (w tym wszelkiego rodzaju zawody, konkursy, turnieje itp.).

zapis po poprawce brzmi:

g) organizacja na terenie miasta i gminy Czarna Białostocka imprez ogólnodostępnych, w tym sportowych promujących spędzanie wolnego czasu jako alternatywa dla uzależnień.

Wskazane poprawki zostały naniesione w projekcie Programu. Dalsza część pozostała bez zmian. Rezultaty konsultacji zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej www.czarnabialostocka.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Skorulski

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2012-10-30

Opublikował: Wojciech Skorulski

Data publikacji: 2012-10-30