GP.6730.20.2019 obwieszczenie w sprawie zawiadomienia stron o zebranym materiale

Czarna Białostocka, dn. 10 lipca 2019 r.

 

GP.6730.20.2019

 

 

OBWIESZCZENIE

w sprawie zawiadomienia stron o zebranym materiale

 

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z toczącym się na wniosek „INR” Sp. z o. o. Sp. k., ul. Legionowa 9/1 lok. 152, 15-281 Białystok, postępowaniem w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania lokalu użytkowego na I piętrze budynku przy ul. Torowej 15 na 3 lokale mieszkalne, przewidzianej do realizacji na działce o numerze ewid. 1069/83, położonej w obrębie geodezyjnym Czarna Białostocka, gm. Czarna Białostocka,

 

zawiadamiam,

 

iż w przedmiotowej sprawie zebrano wszystkie niezbędne materiały przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie administracyjne w pierwszej instancji.

Zgodnie z art. 36 § 1 i 2 k.p.a. informuję, iż z uwagi na obowiązek zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwienia wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przedmiotowej sprawy nie można załatwić w terminach wskazanych w art. 35 k.p.a. W związku z powyższym informuję, że nowy termin załatwienia sprawy wyznacza się do dnia 23 sierpnia 2019 r.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej, ul. Torowa 14A, pokój nr 111, tel. 857131347 w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 (czternastu) dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 37 § 1 k.p.a. stronie służy prawo wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Czarnej Białostockiej w sytuacji, kiedy nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a., ani w terminie wskazanym w trybie art. 36 § 1 (bezczynności) lub w sytuacji kiedy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). Stosownie do art. 37 § 2 wniesienie ponaglenia powinno zawierać uzasadnienie.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Dobrowolska-Żmiejko

Data wytworzenia: 2019-07-10

Wprowadzający: Urszula Dobrowolska-Żmiejko

Modyfikujący: Urszula Dobrowolska-Żmiejko

Data modyfikacji: 2019-07-10

Opublikował: Urszula Dobrowolska-Żmiejko

Data publikacji: 2019-07-10