Obwieszczenie o postanowieniach GP.6733.6.2019

Czarna Białostocka, dn. 22 sierpnia 2019 r.

 

GP.6733.6.2019

 

OBWIESZCZENIE

                   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) w związku z art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.),

zawiadamiam

o postanowieniach uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: GP.6733.6.2019, na przedsięwzięcie pn.: przebudowa stacji uzdatniania wody, budowa zbiornika wyrównawczego, studni bezodpływowej na ścieki z chlorowni, studni bezodpływowej na ścieki sanitarne, instalacji fotowoltaicznej oraz niezbędnej infrastruktury technicznej na działce o nr ewid. 6/3, obręb Czarna Wieś Kościelna, gm. Czarna Białostocka, wydanych przez:

  • Starostę Powiatu Białostockiego – postanowienie z dnia 20 sierpnia 2019 r., znak: GKNIII.6124.10.34.2019, uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

                   W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią postanowienia i z innymi aktami sprawy w Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej, ul.Torowa 14A, pok. nr 111, od dnia 22.08.2019 r. do dnia 05.09.2019 r.

Po wyżej wymienionym terminie zostanie wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Dobrowolska-Żmiejko

Data wytworzenia: 2019-08-22

Wprowadzający: Urszula Dobrowolska-Żmiejko

Modyfikujący: Urszula Dobrowolska-Żmiejko

Data modyfikacji: 2019-08-22

Opublikował: Urszula Dobrowolska-Żmiejko

Data publikacji: 2019-08-22