Obwieszczenie o postanowieniach GP.6733.7.2019

Czarna Białostocka, dn. 08 sierpnia 2019 r.

 

GP.6733.7.2019

OBWIESZCZENIE

                   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) w związku z art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.),

zawiadamiam

o postanowieniach uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: GP.6733.7.2019, na przedsięwzięcie pn.: budowa sieci energetycznej SN i nn oraz stacji transformatorowej SN-nn na działkach o nr ewid.: 57/1, 57/2, 60/6 i 60/7, obręb Ponure, gm. Czarna Białostocka, wydanych przez:

  • Starostę Powiatu Białostockiego – postanowienie z dnia 19 lipca 2019 r., znak: GKNIII.6124.10.30.2019, uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  • Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku – postanowienie z dnia 25 lipca 2019 r., znak: ZS.224.201.2019.MB o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

                   W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią postanowień i z innymi aktami sprawy w Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej, ul. Torowa 14A, pok. nr 111, od dnia 08.08.2019 r. do dnia 22.08.2019 r.

Po wyżej wymienionym terminie zostanie wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Dobrowolska-Żmiejko

Data wytworzenia: 2019-08-08

Wprowadzający: Urszula Dobrowolska-Żmiejko

Modyfikujący: Urszula Dobrowolska-Żmiejko

Data modyfikacji: 2019-08-08

Opublikował: Urszula Dobrowolska-Żmiejko

Data publikacji: 2019-08-08