Obwieszczenie o postanowieniach uzgadniających GP.6733.14.2017

Czarna Białostocka, dn. 05 sierpnia 2019 r.

 

GP.6733.14.2017

OBWIESZCZENIE

                   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) w związku z art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.),

zawiadamiam

o postanowieniach uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: GP.6733.14.2017, na przedsięwzięcie pn.: przebudowa i budowa linii elektroenergetycznej 110 kV wraz z linią światłowodową relacji GPZ1 Białystok – Czarna Białostocka – Polanka, polegająca na: wymianie istniejących słupów jednotorowych na nowe słupy jednotorowe na odcinku od słupa nr 21A do słupa nr 19/1 oraz od słupa 19/1 do stacji Wasilków, wymianie istniejących słupów jednotorowych na nowe słupy dwutorowe na odcinku od słupa nr 19/1 do stacji Polanka oraz na wymianie istniejących przewodów fazowych i odgromowych na nowe wraz z dobudową drugiego toru linii napowietrznej 110 kV na odcinku od słupa nr 19/1 do stacji Polanka, przewidziane do realizacji na częściach działek o numerach ewidencyjnych: 30/3, 30/5, 31/3 i 31/5, położonych w obrębie geodezyjnym Czarna Białostocka, gm. Czarna Białostocka, wydanych przez:

  • Starostę Powiatu Białostockiego (Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości) – postanowienie z dnia 09 lipca 2019 r., znak: GKNIII.6124.10.28.2019, uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  • Marszałka Województwa Podlaskiego – postanowienie z dnia 11 lipca 2019 r. znak: PP.430.16.2019, uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

          W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią postanowień i z innymi aktami sprawy w Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej, ul. Torowa 14A, pok. nr 111, od dnia 05.08.2019 r. do dnia 19.08.2019 r. Po wyżej wymienionym terminie zostanie wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Dobrowolska-Żmiejko

Data wytworzenia: 2019-08-05

Wprowadzający: Urszula Dobrowolska-Żmiejko

Modyfikujący: Urszula Dobrowolska-Żmiejko

Data modyfikacji: 2019-08-05

Opublikował: Urszula Dobrowolska-Żmiejko

Data publikacji: 2019-08-05